Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1115 - Aparell Genitourinari - Endocrinologia - Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC 1. SISTEMA IMMUNE.


Tema 1. Bases anatòmiques del sistema immune.

Anatomia de la melsa, ganglis limfàtics i medul·la òssia. Sistemes immunitaris regionals. 

Tema 2. Histologia dels òrgans limfàtics.

Cèl·lules del sistema limfàtic: fenotips i marcadors CD. Limfòcits i cèl·lules presentadores d'antigen. Gots, teixit limfàtic difús i nòduls limfàtics. Histo-fisiologia de ganglis limfàtics: arquitectura (escorça-medul·la) i tipus cel·lulars. L'Estafa, la barrera hemato-*timica i la “educació” de limfòcits T. Histologia de la melsa.

Tema 3. Immunitat innata.

Barreres contra la infecció. Mecanismes moleculars i cel·lulars de la resposta immune innata. Funcions de la resposta immune innata.

Tema 4. Sistema immune adaptatiu.

Molècules del sistema immune adaptatiu. Resposta immunitària adaptativa. Immunitat cel·lular i humoral.

Tema 5. Anticossos.

Característiques de l'estructura de l'anticòs. Cinc classes d'immunoglobulines. Característiques funcionals.

Tema 6. Receptors de membrana per a l'antigen.

Estructura dels receptors antigènics. Propietats dels diferents receptors per a antígens.

Tema 7. Interacció primària amb l'antigen.

Què reconeixen els anticossos. Identificació per la cèl·lula B dels epítops presents en una proteïna. Especificitat i reactivitat creuada dels anticossos. Que reconeixen les cèl·lules T. Processament d'antígens per a la presentació pel CMH. Superantígenos.

Tema 8. Activació de limfòcits.

Generalitats de l'activació limfocitària. Senyals per a l'activació de limfòcits B i T. Respostes funcionals dels limfòcits B i T.

Tema 9. Producció d'efectors.

Tipus de reaccions immunitàries cel·lulars i humorals. Les citocines com a missatgers intercel·lulars. Proliferació de cèl·lules T activades en resposta a les citocines. Efectors de les cèl·lules T en la immunitat intervinguda per cèl·lules. Proliferació i maduració de les respostes de les cèl·lules B en resposta a les citocines. Síntesi d'anticossos. Cèl·lules de memòria.

Tema 10. Característiques de la resposta immune a diferents microorganismes.

Característiques de la resposta immune enfront de bacteris de creixement extracel·lular, bacteris de creixement intracel·lular, virus, fongs i paràsits. Infeccions cròniques (Chagas, infecció per EBV, Hepatitis cròniques, Infecció per VIH.

Tema 11. Mètodes immunològics.

Tema 12. Mecanismes de control.

Regulació de la immunitat cel·lular i humoral. Xarxes immunoendocrines reguladores. Efectes de la dieta, l'exercici, el traumatisme i l'edat sobre la immunitat.

Tema 13. Ontogènia i filogènia.

Caracterització les diferents etapes del desenvolupament i maduració dels limfòcits B i T. Tolerància de les cèl·lules B i T. Evolució de la resposta immunitària.

Tema 14. Immunitat activa i passiva. Vacunes adequades per a prevenir infeccions per diferents microrganismes.

Tema 15. Immunologia del trasplantament. Rol del CMH. Bases immunològiques de la immunosupressió. Mecanismes del rebuig.

Tema 16. Malalties causades pel sistema immunitari. Tolerància immunitària i autoimmunitat, hipersensibilitat i al·lèrgies.

BLOC TEMÀTIC 2. SISTEMA ENDOCRÍ

MÒDUL I: ANATOMIA

Tema 17. Generalitats del sistema endocrí.

Concepte i visió general. Òrgans i glàndules endocrines. Control hipotàlem-hipofisiari.

Tema 18. Histologia del sistema endocrí.

Teixit epitelial glandular endocrí. Hipotàlem i hipòfisi: sistemes neurosecretors hipotalámics i eix hipotàlem-hipofisiari.
Divisions de la hipòfisi. Tipus cel·lulars i hormones adenohipofisiàries. Glàndula pineal o epífisi. Estructura de la glàndula tiroide: fol·licles, cèl·lules fol·liculars, síntesis i transport de l'hormona tiroïdal. Cèl·lules parafol·liculars i calcitonina. Paratiroide: Estructura, parathormona i funcions. Glàndules suprarenals: Escorça i medul·la, estructura i relacions anatomo-funcionals. Corticosteroides i catecolaminas. Pàncrees endocrí, illots de Langerhans

Tema 19. Glàndules Tiroides i Paratiroide i suprarenals.

Glàndula Tiroide: Forma, grandària i situació; estructura. Relacions. Paratiroide: Forma, grandària i situació. Vascularització i limfàtics. Innervació. Glàndules suprarenals: Situació. Morfologia. Relacions. Estructura: Escorça i medul·la suprarenal. Vasculariztació i limfàtics. Innervació.

MÒDUL II: FISIOLOGIA

Tema 20. Principis fisiològics del sistema endocrí.

Naturalesa de les hormones. Química de les hormones. Mecanismes d'acció hormonal. Determinació de concentracions hormonals en sang.

Tema 21. Hormones hipofisiàries i el seu control per l'hipotàlem.

Hipòfisi i la seua relació amb l'hipotàlem. Funcions fisiològiques de les hormones adenohipofisiàries. Funcions fisiològiques de les hormones de la hipòfisi posterior.Adenomes hipofisiaris funcionants i no funcionants. Prolactinoma.

Tema 22. Hormones tiroïdals i paratiroïdals. 

Formació i secreció de les hormones tiroïdals. Funcions de les hormones tiroïdals en els teixits. Regulació de la secreció d'hormona tiroïdal. Malalties del tiroide: hipertiroïdisme i hipotiroïdisme. Hormona paratiroïdal, calcitonina, metabolisme del calci i del fosfat, vitamina D, ossos i dents. Carcinoma papil·lar de la glàndula tiroide. Extirpació de les glàndules paratiroide.

Tema 23. Hormones corticosuprarenals.

Química de la secreció corticosuprarenal. Funcions dels mineralocorticoides. Aldosterona. Anomalies de la secreció corticosuprarenal: malaltia d'Addison. Síndrome de Cushing.

Tema 24. Medul·la adrenal.

Adrenalina i noradrenalina. Valor de la medul·la suprarenal per al funcionament del sistema nerviós simpàtic.

Tema 25. Hormones pancreàtiques.

Funcions de les hormones secretades pel pàncrees en els teixits. Regulació de la secreció de les hormones del pàncrees. Control de la glucèmia. Diabetis mellitus.

BLOC TEMÀTIC 3. SISTEMA GENITO-URINARI.

Tema 26. Embriologia del sistema genito-urinari.

Gemma nefrogènica. Desenvolupament dels conductes genitals. Desenvolupament de les gònades i les cèl·lules germinals.Tabicació de la cloaca. Formació dels conductes genitals masculins i femenins.

Tema 27. Histologia de l'aparell reproductor masculí.

Característiques microscòpiques de l'aparell reproductor masculí. Testicles: cèl·lules dels túbuls seminífers, cèl·lules de Sertoli i la barrera hematotesticular. Cèl·lules de Leydig. Espermatogènesi i fases de l'epiteli seminífer. Conductes genitals intra i  extratesticulars: Conductes eferents, Conducte de l'epidídim i Conducte deferent. Glàndules sexuals accessòries. Semen. Penis. Terminologia histopatològica i clínica de l'aparell reproductor masculí.

Tema 28. Histologia de l'aparell reproductor femení.

Característiques microscòpiques de l'aparell reproductor femení. Ovaris. Desenvolupament fol·licular. Trompes de Fal·lopi. Úter. Canvis histològics dels genitals interns durant el cicle menstrual. Vagina. Vulva. Placenta. Glàndula mamària. Terminologia histopatològica i clínica de l'aparell reproductor femení.

Tema 29. Histologia del tracte urinari.Pelvis renal. Urèter. Bufeta urinària, Uretra masculina i femenina.

Tema 30. Sòl pèlvic.

Perineu: Sòl pèlvic. Músculs del perineu. Espais del perineu. Conducte d'Alcock. Exercicis de Kegel.Incontinència urinària d'esforç. Cistocele o hèrnia de la bufeta urinària.

Tema 31. Tracte urinari superior.

Forma i dimensions de la pelvis renal. Vies urinàries. Urèter: Longitud, trajecte i relacions. Vascularització i limfàtics. Innervació. Histologia i fisiologia. Unrinoma perirenal. Nefroptosis. Càlculs renals i ureterals.

Tema 32. Tracte urinari inferior.

Bufeta: Forma, dimensions i estructura. Situació. Relacions topogràfiques (disposició del peritoneu). Vascularització i limfàtics. Innervació. Histologia.

Uretra femenina i masculina: Forma i longitud. Glàndules  bulbouretrals. Esfínter. Vascularització i limfàtics. Innervació. Histologia.

Peritoneu i fons de sac de Douglas.

Cistitis. Lesions traumàtiques de la bufeta urinària. Estenosi i dilatacions.

Tema 33. Micció.

Ompliment de la bufeta i reflex de la micció. Alteracions de la micció.

Tema 34. Aparell reproductor masculí. Testicle i escrot.

Generalitats de l'aparell genital masculí. Testicle: Situació, forma i dimensions. Epidídim. Embolcalls del testicle. Escrot. Pell. Dartos. Fàscies espermática i cremastèrica. Múscul cremáster. Túnica vaginal del testicle. Reflex cremastèric. Vascularització i limfàtics. Innervació. Criptorquídia. Espermatocele i quist epididimari.*Hidrocele. Torsió testicular. 

Tema 35. Aparell reproductor masculí. Vies espermàtiques i pròstata.

Conducte deferent: Porcions, longitud i recorregut. Estructura. Conducte ejaculador i vesícules seminals. Pròstata: Situació, forma i dimensions. Relacions extrínseques i intrínseques; uretra prostàtica. Cel·la prostàtica. Vascularització i limfàtics. Innervació. Vasectomia. Hipertròfia de la pròstata.

Tema 36. Aparell reproductor masculí. Penis.

Penis: Forma i dimensions. Estructura, músculs i mitjans de fixació. Vascularització i limfàtics. Innervació. Fisiologia de l'erecció i de l'ejaculació. Hispospàdia. Fimosis i parafimosis. Circumcisió.

Tema 37. Funcions reproductores masculines i regulació hormonal.

Fisiologia dels òrgans sexuals masculins. Testosterona i altres hormones sexuals masculines. Regulació de l'espermatogènesi. Funció del epididídim, vesícules seminals, glàndules bulbouretrals i de la glàndula prostàtica.Anomalies de la funció sexual masculina. 

Tema 38. Aparell reproductor femení. Ovari.

Generalitats de l'aparell genital femení. Ovari: Forma i dimensions. Càncer d'ovari.

Tema 39. Aparell reproductor femení. Úter i trompes.

Úter: situació, forma i dimensions. Estructura. Trompes uterines o de Fal·lopi: Situació i disposició. Longitud. Porcions. Peritoneu. Miomes uterins. Endometriosis. Càncer de coll de l'úter. Histerectomia. Permeabilitat i bloqueig de les trompes uterines. Embaràs ectòpic.

Tema 40. Relacions topogràfiques i mitjans de subjecció.

Relacions topogràfiques. Recobriment peritoneal. Fons de sac de Douglas. Situació, lligaments i mitjans de fixació. Lligament ample: Formació i porcions (mesosalpinx i mesometri).Parametri. Vascularització i limfàtics. Innervació. Prolapse uterí o histerocele.

Tema 41. Vagina i vulva.

Vagina: Forma i dimensions; situació. Relacions i paracolpium. Genitals externs femenins: Regió pudenda i vulva.Glàndules vestibulars. Vascularització i limfàtics. Innervació. Tacte vaginal. Fístules urogenitales. Quists i hèrnies del conducte de Nuck. Traumatisme de la vulva. (A)

Tema 42. Glàndula mamària.

Mames: Situació, forma i dimensions. Estructura. Mitjans de fixació. Vascularització i limfàtics. Innervació. Ginecomàstia. Carcinoma de mama. Pròtesi de mama o mastoplàstia d'augment. Mames supernumeràries.

Tema 43. Funcions reproductores femenines.

Fisiologia dels òrgans sexuals femenins. Sistema hormonal femení. Cicle ovàric i regulació hormonal. Anomalies de la secreció ovàrica. L'acte sexual femení. Fertilitat femenina.