Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1115 - Aparell Genitourinari - Endocrinologia - Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Treball presencial:

- Ensenyaments teòrics: Classes Magistrals impartides pel professor. Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seua informació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Englobarà els temes 1-46.

- Ensenyaments pràctics: Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics s'exposaran de manera pràctica en les sessions destinades a aquest efecte. Els alumnes s'agruparan en grups de 5-6, repartits en diferents taules i amb les anotacions i coneixements apresos en classe intentaran resoldre una tasca/problema. Després de cada sessió pràctica l'alumne haurà de lliurar un informe sobre la pràctica (el professor indicarà la data de lliurament en cada cas). 

- Seminaris: Treball pràctic dirigit per un professional sanitari en la qual els alumnes es disposaran en grups reduïts. Mitjançant aquest procés, els alumnes adquiriran els coneixements teòric-pràctics essencials en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Durant aquest treball es prevaldrà el desenvolupament de capacitats cooperatives per part de l'alumne en un treball pràctic en grup, amb vista a extraure una informació adequada i suficient de caràcter pràctic com a base per a la seua formació i treball personal.

-Tutories: Tutories individuals o en petit grup per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències i assessorar sobre la preparació dels seminaris. 


Treball no presencial:

- Preparació per part de l'alumne del material necessari per al treball teòric cooperatiu dirigit en grups reduïts: En aquest temps els alumnes han de desenvolupar diverses habilitats pràctiques útils per al seu procés d'ensenyament-aprenentatge: maneig adequat de fonts bibliogràfiques, criteri per a l'anàlisi i elecció adequada de continguts, desenvolupament de qualitats expressives per a manejar i transmetre aquests coneixements, capacitat de col·laboració en un treball en grup, etc. Aquest treball culminarà amb la seua exposició pública, tal com es consigna més amunt.

- Resolució de problemes: periòdicament, en cada bloc temàtic, se li exposaran a l'alumne una sèrie de qüestions teòric-pràctiques que haurà de resoldre en un temps limitat.

- Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.
En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés evaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú