MD1101 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Introducció.

2. Descripció de les mostres: Estadística Descriptiva univariant.

3. Estadística descriptiva bivariant: Regressió.

4. Descripció de les poblacions: Distribucions de Probabilitat.

5. Intervals de confiança per a mitges i proporcions.

6. Concepte general de test d'hipòtesis. Tests amb una mostra.

7. Tests d'homogeneïtat amb dos mostres (mètodes paramètrics i no paramètrics) .

8. Anàlisi de taules de contingència. Contrastos basats en la distribució Chi-cuadrado.

9. Introducció a altres models de regressió no lineal. Regressió logística

10. Introducció a l'anàlisi de supervivència.