MP1045 - Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos Catalans

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboración y/o exposición de trabajos

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

a) S'ha d'obtenir un 5 sobre 10 en cadascuna de les parts (examen i treball) Del treball s'avaluarà l'exposició i la capacitat de transposició didàctica. Es valorarà el nivell de coneixements normatius equivalents a l'obtenció del C1.