SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1027 - Recursos en Educació Física

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

Per a poder ser avaluat en l'assignatura cal haver realitzat totes les activitats proposades, i obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10 en l'examen escrit i en l'apartat d'Observació/execució de tasques i pràctiques, i que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10.

1. Assistència: Totes les sessions d'aquesta assignatura optativa es consideren pràctiques i d'obligada assistència i participació, si un estudiant o una estudianta no supera el 80% d'aquesta assistència i participació serà avaluat segons l'opció semipresencial.

2. Elaboració i/o exposició de treballs (30%) Treball en grup

Participar en la Jornada d'Innovació, organitzada dins de l'assignatura; presentar-hi un treball d'anàlisi i reflexió per a la millora de l'aprenentatge dels alumnes i de les alumnes en edat escolar dins del context del temari de l'assignatura.

Cada grup ha de presentar una comunicació amb una durada de 6 minuts i 40 segons, utilitzant el programa PowerPoint i la normativa que proposa PechaKUcha (20x20) i que podeu trobar en el següent;

3. Resolució d'exercicis i problemes (20%) Individual i en grup

Tant en les sessions teòriques com en les pràctiques es realitzaran propostes d'activitats per a reforçar els continguts desenvolupats. Caldrà presentar aquestes propostes en el format i dates que s'establisquen.

4. Observació/execució de tasques i pràctiques (30%) Treball en grup

Elaborar i dirigir una dinàmica de recreació, d'acord amb el guió proposat per l'assignatura.

5. Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) (20%) Individual

Pel que fa a l'elaboració de treballs, es valoraran sobre 10, cada un, corresponent un màxim de 8 pel contingut i 2 pel format i terminis d'entrega. Una vegada avaluats els treballs, és obligatori realitzar-hi les correccions que el professorat crega oportunes. En cas de no realitzar aquestes correccions en els terminis estipulats es qualificarà el treball amb un 0. Aquestes modificacions no impliquen un canvi de la nota.

 

Opció Semipresencial

L'estudiantat que no assistisca al 80% de les sessions (totes les sessions d'aquesta assignatura optativa es consideren pràctiques i d'obligada assistència i participació) poden optar a superar l'assignatura realitzant aquesta opció. En ella, només és obligatori l'assistència a l'exposició de l'apartat que corresponga.

1. Elaboració i/o exposició de treballs (30%), Treball individual (presencial)

Participar en la Jornada d'Innovació, organitzat dins de l'assignatura; presentar-hi un treball d'anàlisi i reflexió per a la millora de l'aprenentatge dels alumnes i alumnes en edat escolar dins del context del temari de l'assignatura.

S'ha de presentar una comunicació amb una durada de 6 minuts i 40 segons, utilitzant el programa PowerPoint i la normativa que proposa PechaKUcha (20x20) i que podeu trobar en el següent;

2. Resolució d'exercicis i problemes (20%) Individual (desenvolupament teòric en l'examen)

Tant en les sessions teòriques com en les pràctiques, es realitzaran propostes d'activitats per a reforçar els continguts desenvolupats. En l'examen hi haurà un apartat per a realitzar-hi el desenvolupament teòric d'algunes d'aquestes propostes.

3. Observació/execució de tasques i practiques (30%) Individual (presencial)

Elaborar i dirigir una dinàmica de Recreació, d'acord amb el guió proposat per l'assignatura.

4. Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 20% Individual

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16