MP1022 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Criteris de superació

Opció presencial
TEORIA (34%)
• Examen teòric (70%)
• Activitats teoricopràctiques (30%)
 
PRÀCTICA (66%)
• Activitats pràctiques (grupals i / o individuals) (70%)
• Exposició i defensa d'una unitat didàctica (30%)
 
 
Opció no presencial
EXAMEN ESCRIT (34%)
PROVA PRÀCTICA
• Elaboració d'un projecte o unitat didàctica (10%)
• Defensa de l'examen escrit, interpretació de cançons i aplicació pràctica  (56%)
 
Nota 1. S'entén que un alumne o una alumna cursa l'opció no presencial de l'assignatura quan supere en nombre de faltes (justificades o no) el 25% de les sessions.
Nota 2. Caldrà superar totes les parts per a aprovar l'assignatura.
Nota 3. En l'opció presencial, l'estudiantat podrà examinar-se en la segona convocatòria d'una part pendent, en la resta de casos i convocatòries s'examinarà segons l'opció no presencial (nota igual o major que 5).