MP1019 - Didàctica de les Matemàtiques II

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

Tema 1: NOMBRES ENTERS

1. Introducció

2. Formalització del conjunt de nombres enters

3. Els nombres enters a l'aula de primària

Tema 2: NOMBRES RACIONALS

1. Introducció

2. Preliminars

3. Formalització del conjunt de nombres racionals

4. Capacitats a desenvolupar a l'aula de primària

TEMA 3: MAGNITUDS I MESURA

1. Introducció

2. Formalització dels conceptes de magnitud i mesura

3. Magnituds a l'aula de primària