MP1018 - Didàctica de les Ciències Naturals

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) suposarà un 40% de la nota final, serà necessari traure un 4.5 de un màxim de 10 per a poder amitjanar amb la resta de proves.

Observació/execució de tasques i pràctiques suposarà un 20% de la nota final. L'assistència a les pràctiques és voluntària.

Elaboració i/o exposició de treballs suposarà un 40% de la nota final. És necessari realitzar les activitats que tinguen caràcter obligatori per a poder amitjanar amb la resta de proves.

La presentació a l'examen, l'assistència a una pràctica o la realització d'un treball es considerarà com a presentat a la convocatòria.