MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

20%

Criteris de superació

- Examen escrit 40% (nota mínima: 5)
- Dossier o carpeta d'aprenentatge 40% (nota mínima: 5)
- Entrevista de tutorització 20% (sense nota mínima)

Per a aprovar l'assignatura cal superar les dues primeres parts. Es considerarà que l'estudiantat utilitza la convocatòria si presenta a supervisió, en l'aula virtual, dues o més activitats de l'assignatura.