MP1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD20 - Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació

DD22 - Conèixer el currículum de la llengua oral i de la llengua escrita de l’etapa

DD24 - Conèixer els principis didàctics per a l’ensenyament-aprenentatge de la llengua oral i escrita.

DD26 - Conèixer les dificultats per a l’aprenentatge de les llengües oficials d’estudiants d’altres llengües

DDUJI22 - Conéixer el procés d’ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita

DDUJI23 - Conéixer els principis d’ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge