MP1010 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 

Bloc 1: La didàctica de l'educació física

Educació física i conceptes afins

Antecedents històrics de l'educació física

L'educació física actual

Didàctica general

Didàctiques específiques

Didàctica de l'educació física

 

Bloc 2: La unitat bàsica del procés d'ensenyança-aprenentatge: la sessió

Les tasques en educació física

El processament de la información

Elements constitutius de les tasques en educació física

Diseny de tasques a l'educació física

La sesió d'educació física

Organització i estructura de la sesió d'educació física

Elements constitutius de la sesió d'educació física

Individualització de la sesió d'educació física

 

Bloc 3: Recursos metodològics en l'ensenyament de l'educació física

L'acte comunicatiu

La comunicació a l'educació física

Comunicació i retroalimentació

La retroalimentació a l'educació física

Estils d'ensenyament

Els estils d'ensenyament de l'educació física

 

Bloc 4: Planificació i programació de l'ensenyament de l'educació física.

Processos d'ensenyament-aprenentatge

Processos d'ensenyament-aprenentatge a l'educació física

Sistematització dels processos d'ensenyament-aprenentatge

La programació didàctica

La programació de l'educació física

La programació de l'educació física a l'educació primària

 

Bloc 5: Teoria i pràctica de l'avaluació de l'educació física

L'avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge

L'avaluació en educació primària

L'avaluació de l'educació física a l'educació primària

Altres elements a avaluar