MP1010 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

El plantejament metodològic de l'assignatura tracta de fomentar la participació de l'alumnat sobre la base de la seua diversitat, tal com estableixen les directrius de l'EEES.

Si bé es recorrerà puntualment a exposicions magistrals per part del professorat per a impartir alguns continguts teòrics, ateses les característiques pròpies de la matèria d'educació física, seran diverses les estratègies metodològiques utilitzades per a impartir aquesta assignatura.

Entre els principals recursos metodològics destaquen principalment:

- Les lectures i posades en comú.

- Els debats col·lectius.

- L'elaboració de treballs teòrics per a l'ampliació de continguts.

- El disseny i simulació de sessions pràctiques.

- Les exposicions individuals i grupals.