MP1010 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L’assignatura ofereix dos itineraris d’avaluació segons la disponibilitat de l’alumnat per a assistir a les activitats presencials.

Opció A: Avaluació continua

L’alumnat que por fer un seguiment habitual de l’assignatura (80% de les sessions pràctiques) pot optar per aquest itinerari d’avaluació que està dividit en 3 apartats. Cada apartat tindrà un valor relatiu respecte a la qualificació final i podrà estar format per diferents subapartats segons les característiques de l’alumnat i del desenvolupament de l’assignatura.

     1. Proba global d’avaluació individual dels continguts de l’assignatura = 50% de la qualificació final.

     2. Elaboració i exposició d’una presentació oral = 30% de la qualificació final.

     3. Elaboració i aplicació d’una sessió pràctica = 20% de la qualificació final.

Per a la superació de l’assignatura es necessari obtindre a l’apartat “1” una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5, i que la suma de tots els apartats siga al menys de 5 punts sobre 10.

L’alumnat que no complete l’apartat d’avaluació “1” obtindrà la qualificació de "no presentat".

 

Opció B = Avaluació puntual

L’alumnat que no realitze un seguiment habitual de l’assignatura ha d’acollir-se a aquest itinerari d’avaluació que està format per una proba escrita dividida en 2 apartats. Cada apartat tindrà un valor relatiu del 50% respecte a la qualificació final.

   1. Proba escrita sobre els continguts teòrics de l’assignatura =  50% de la qualificació final.

   2. Proba escrita sobre els continguts pràctics  de l’assignatura =50% de la qualificació final.

Per a la superació de l’assignatura serà necessari obtindre en cadascun dels 2 apartats una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5.