MP1010 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD35 - Conèixer els elements del currículum, la seua aplicació pràctica dins de l’ensenyament de l’Educació Física

DDUJI01 - Aplicar coneixements bàsics sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la seua aplicació a un context informatiu actualitzat a fi de conèixer els avanços de l’educació física i l’esport

DDUJI02 - Conéixer i distingir els diferents instruments d’avaluació i utilitzar-los com a element de dinamització i millora de la seua pràctica docent.

DDUJI03 - Donar respostes a la diversitat en les pràctiques d’educació física

DDUJI04 - Emprar instruments d’avaluació dels sistemes corporals i motòrics i utilitzar i interpretar els resultats dins de l’assignatura d’Educació Física

DDUJI05 - Que siga capaç de realitzar correctament una programació de l’assignatura d’Educació Física en primària, en els distints nivells de programació d’acord amb el currículum establit per la normativa vigent.

DDUJI06 - Saber dissenyar activitats d’educació física i la seua relació amb altres disciplines.

DDUJI07 - Ser capaç de conèixer, diferenciar i aplicar diferents mètodes i estils d’ensenyament, segons el context en què desenvolupe la seua labor professional, i d’acord amb el nivell dels alumnes, les característiques del contingut i la mateixa idiosincràsia del professor..

DDUJI08 - Ser capaç de dissenyar sessions d’educació física a partir d’un estil d’ensenyament valorant la relació ensenyament/aprenentatge/objectiu.

DDUJI09 - Tenir capacitat de reflexió sobre el procés d’ensenyament/aprenentatge, els diferents tipus organitzatius i les distintes metodologies d’aplicació didàctica dins de les classes d’Educació Física.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge